Ομαδικές αναφορές

Μετά το πέρας του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες συντάσσουν ομαδικές αναφορές, μία ανά πανεπιστήμιο υποδοχής, όπου περιγράφουν τις εμπειρίες τους. Οι αναφορές αυτές είναι ένας χρήσιμος οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα και αποτελούν ταυτόχρονα ένα παράθυρο για όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ. Η σύνταξη των αναφορών αποτελεί εξ ολοκλήρου έργο των συμμετεχόντων, χωρίς την παρέμβαση τον οργανωτών του Educational Trip.

Oμαδικές αναφορές  Edutrip 2016

Ομαδική αναφορά Stanford

Ομαδική αναφορά UC Berkeley

Ομαδική αναφορά MIT

Ομαδική αναφορά GeorgiaTech

Ομαδική αναφορά UC San Diego

Oμαδικές αναφορές  Edutrip 2015

Ομαδική αναφορά Stanford

Ομαδική αναφορά UC Berkeley

Ομαδική αναφορά MIT

Ομαδική αναφορά GeorgiaTech

Ομαδική αναφορά UC San Diego